Historia

Ochotnicza Straż Pożarna powstała 9 lipca 1911 roku z inicjatywy ówczesnych działaczy i Zarządu Kółka Rolniczego w Roczynach, ludzi pragnących postępu we własnym środowisku lokalnym.

Mowa tutaj o Panu Władysławie Matejko – ówczesnym sekretarzu Kółka Rolniczego oraz Panu Józefie Babińskim – przewodniczącemu KR.

15 lipca 1911 roku Straż została przyjęta do Związku Krajowego.

4 lutego 1912 roku odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Straży, na którym zebrano dobrowolne datki pieniężne oraz materiały na budowę składnicy przyborów strażackich.

3 marca 1912 Straż miała już swoją siedzibę, natomiast 16 czerwca dokonano poświęcenia w kościele parafialnym w Andrychowie nowo zakupionej sikawki. 2 lutego 1914 roku odbyło się Walne Zebranie członków OSP na którym wybrano zarząd OSP w składzie:
Prezes – Andrzej Komendera,
Naczelnik – Józef Smaza.

Straż coraz bardziej staje się widoczna w środowisku, organizuje majówki, przedstawienia, szerzy działalność kulturalną oraz tradycje narodowe, a zarazem i rozrywkę.

Okres działań wojennych I wojny światowej przerywa częściowo działalność Straży, część Strażaków została wcielona do wojska austriackiego. Jednakże 16 marca 1919 roku mimo ogromnego wyniszczenia powojennego OSP reaktywuje swoją działalność na Walnym Zebraniu i wybiera nowego Prezesa – Jana Kuźmę.

15 maja 1921 roku w kościele parafialnym w Andrychowie odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Roczynach, sztandaru – symbolu odrodzonej polskości, symbolem więzi z rodakami w Ameryce, którzy to ofiarowali pieniądze na jego zakup (177 dolarów).

1935 roku ówcześni działacze Straży wraz z Stanisławem Filipkiem na czele wychodzą z propozycją budowy Domu Ludowego, który to wybudowano w 1936 roku. Służył on OSP do czasu powstania Domu Strażaka. Jednakże wszystko to przerywa wybuch II wojny światowej, kiedy to Straż przerwała swoją działalność, a sprzęt przejęli niemieccy bauerzy. Najdotkliwszą stratą było znalezienie przez Niemców w 1943 roku sztandaru i jego utrata na zawsze.

8 kwietnia 1945 roku, po zakończeniu działań wojennych, z inicjatywy Stanisława Filipka (ówczesnego kierownika szkoły) Straż znów zaczyna działać w sołectwie Roczyny, odbudowywując stan posiadania majątkowego. Nowym Prezesem zostaje Władysław Janosz, a Naczelnikiem Tomasz Mazgaj. Dzięki pomocy Pana Władysława Matejko i Ludwika Chrapkiewicza Straż zyskuje nowy sztandar, uroczyście poświęcony dnia 11 kwietnia 1948 roku w kościele parafialnym w Andrychowie.

Straż w 1961 roku ze środków własnych zakupuje samochód Chevrolet, a w 1966 roku otrzymuje z przydziału PKSP (Powiatowa Komenda Straży Pożarnych) z Wadowic lekki samochód Dodge. W 1968 roku powstaje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, a marzeniem Strażaków jest budowa nowego Domu Strażaka.

To co wydawoło się z początku niemożliwe zaczyna wychodzić naprzeciw wszystkim marzeniom i dążeniom, a nawet zyskuje popracie władz gminnych i powiatowych. Budowę zaczęto od zakupu parceli w 1971 roku oraz gromadzenia materiałów. Prace do stanu surowego zostały wykonane w czynie społecznym przez mieszkańców Roczyn. Stan surowy przekazano do wykonania PGKiM w Andrychowie, które je zakończyło w 1977 roku. Budowa trwała 4 lata, był to znakomity przykład harmonijnej współpracy całej społeczności wsi, strażaków, sympatyków, osób młodych i starszych, mających chęć i ambicje pozostawienia po sobie czegoś co będzie służyło następnym pokoleniom.

Uroczyste przekazanie Domu Strażaka odbyło się 6 czerwca 1977 roku, w uznaniu za ogrom pracy przy budowie Komendant Wojewódzki SP płk poż.Stanisław Ponikiewski przekazuje Straży samochód gaśniczy lekki GLM – 8 Żuk, a za kilka lat beczkowóz „Star 25” GBM.

Straż mająca juz swoje niezbędne zaplecze coraz większą uwagę skupia na działalności szkoleniowej jednostki orazy pracy z młodzieżą. Wyniki pracy owocują licznie zdobytymi nagrodami, pucharami wyróżnieniami itp. Z inicjatywy druha Adama Barana zorganizowano orkiestrę dętą na bazie wcześniejszej orkiestry wiejskiej.

1996 roku na Walnym Zebraniu zarząd częściowo zmienia swe funkcje, Prezesem zostaje dh Kazimierz Rajda, a Naczelnikiem Stanisław Karbowiak. Podejmują oni uchwałę o rozbudowie Domu Strażaka, którą zostaje ukończona w 2000 roku.